Afasiforeningen i Østfold

Vedtekter

Vedtekter for

Afasiforeningen i Østfold 

Vedtatt på årsmøtet i 1991, senere endret på årsmøtet i 2014 og 2017

 § 1  FORMÅL

Foreningen skal være et forum for mennesker som har afasi og andre ervervede kommunikasjonsvansker og deres pårørende. Foreningens formål er å fremme deres interesser og imøtekomme deres behov – gjennom bl.a. gjensidig støtte, opplysnings- og informasjonsarbeid og sosial kontakt.

§ 2  MEDLEMMER

Foreningen er åpen for alle som er rammet av afasi og andre ervervede kommunikasjonsvansker og deres pårørende og for dem som i sitt arbeid kommer i kontakt med afasirammede, samt andre som vil støtte foreningens virksomhet.

§ 3  STYRET

Foreningen ledes av et styre, hvorav flertallet velges blant dem som er eller har vært rammet av afasi og andre ervervede kommunikasjonsvansker, og deres pårørende.   Styret har i alt 5 medlemmer.

Lederen velges særskilt på foreningens årsmøte.

Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer blant de styremedlemmene som velges på årsmøtet.

Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene er til stede.

Ved stemmelikhet er lederens stemmegivning avgjørende for resultatet.

§ 4  ÅRSMØTET

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og skal treffe beslutninger som er retningsgivende for styret. Årsmøte holdes hvert år innen 1. april.  Saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet, må være styret i hende senest tre uker før årsmøtet.

 

Innkalling sendes til medlemmene senest to uker før årsmøtet.

Alle individuelle medlemmer som har fylt 15 år har lik møterett, talerett, forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til representant.

Årsmøtet skal behandle:

Innkalling til årsmøtet

Regnskap i revidert form

Årsrapport og eventuell årsberetning

Tilmeldte saker

Valg av leder for 1 år, øvrige styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomité og  revisor velges for 2 år.

Valget foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag.

Vedtak fattes med vanlig flertall, bortsett fra vedtektsendringer som krever 2/3 av de avgitte stemmer. Endrede vedtekter sendes Afasiforbundet til godkjenning innen 1. mai.

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret bestemmer det eller når minst halvparten av medlemmene krever det. Fristen for innkalling til et slikt årsmøte er minst 1 uke.

§ 5  FORHOLDET TIL AFASIFORBUNDET I NORGE

Foreningen er tilknyttet Afasiforbundet i Norge og følger de bestemmelser som blir fastsatt av forbundet.

Foreningen plikter å rapportere til forbundet innen 1. april ved å sende inn: Årsrapport, regnskap i revidert form og eventuell årsberetning.

§ 6  OPPLØSNING AV FORENINGEN

Vedtak om oppløsning av foreningen kan fattes på årsmøtet når minst 2/3 av de tilstedeværende medlemmer stemmer for det.

Eventuelle pengemidler eller andre eiendeler skal i så fall tilfalle Afasiforbundet i Norge.